شرایط استفاده

شرایط استفاده از مجموعه فکرکده طبق قوانین جمهوری اسلامی بوده و‌هیچ گونه تخلفی به عهده مجموعه نمی باشد  و همچنین رعایت شئونات اسلامی اجباری می باشد